Regulamin korzystania z serwisu ogłoszeniowego Powiatu Stalowowolskiego
www.stalowowolski.pl pod adresem https:ogloszenia.stalowowolski.pl.

 

 

 • 1. DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 1. Serwis ogłoszeniowy – serwis ogłoszeniowy Powiatu Stalowowolskiego www.stalowowolski.pl pod adresem https:ogloszenia.stalowowolski.pl, prowadzony przez Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli z siedzibą w Stalowej Woli przy ul. Podleśnej 15, zwany dalej Serwisem.
 2. Ogłoszenie – tekst informacyjny wprowadzany on-line przez ogłoszeniodawcę i opublikowany pod adresem https:ogloszenia.stalowowolski.pl, zawierający dane umożliwiające kontakt z Ogłoszeniodawcą.
 3. Ogłoszeniodawca – osoba zgłaszająca i wyrażająca zgodę na zamieszczenie ogłoszenia.
 4. Administrator – podmiot zarządzający Serwisem ogłoszeniowym, którym jest Powiat Stalowowolski, ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola, wykonujący swoje zadania przy pomocy Starostwa Powiatowego.
 5. Profil – część Serwisu ogłoszeniowego, dostępna dla Ogłoszeniodawcy, po podaniu loginu oraz hasła, za pomocą której Ogłoszeniodawca może wprowadzać Ogłoszenia.

 

 • 2. ZASADY OGÓLNE
 1. Regulamin określa zasady zgłaszania i zamieszczania przez Ogłoszeniodawców Ogłoszeń w Serwisie, prawa i obowiązki Ogłoszeniodawców, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora.
 2. Ogłoszeniodawca zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu oraz do przestrzegania zasad wyrażonych w Regulaminie.
 3. Wszelkie prawa do zarządzania serwisem ogłoszeniowym przysługują wyłącznie Administratorowi.
 4. Ogłoszenia w Serwisie są umieszczane bezpłatnie.
 5. Serwis ma za zadanie stwarzać możliwości przekazywania pomocy osobom jej potrzebującym.

 

 • 3. ZAMIESZCZANIE OGŁOSZEŃ
 1. Zamieszczanie Ogłoszeń w Serwisie jest możliwe poprzez zalogowanie się w Serwisie na Profilu.
 2. Każdy Ogłoszeniodawca może posiadać i korzystać tylko z jednego Profilu w Serwisie. Jeżeli dany Ogłoszeniodawca posługiwałby się więcej niż jednym Profilem, Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania Profilu.
 3. Prawidłowo zgłoszone w Serwisie ogłoszenia będą opublikowane po zatwierdzeniu przez Administratora.
 4. Odpowiedzialność za treść Ogłoszeń ponosi Ogłoszeniodawca. Zobowiązuje się on do podawania wyłącznie prawdziwych i aktualnych danych.
 5. Ogłoszenia, które nie spełniają kryteriów wskazanych w Regulaminie oraz w przepisach prawa ogólnie obowiązujących, nie będą opublikowane w Serwisie.
 6. Ogłoszenie będzie widoczne w Serwisie przez 30 dni od daty opublikowania. Po upływie tego terminu Ogłoszenie zostanie usunięte z Serwisu. Możliwe jest również usunięcie Ogłoszenia przez Administratora przed upływem tego terminu na wniosek Ogłoszeniodawcy lub w innych sytuacjach przewidzianych w Regulaminie.
 7. Ogłoszenia będą publikowane niezwłocznie po stwierdzeniu spełniania kryteriów, z uwzględnieniem możliwości organizacyjnych Administratora, przy uwzględnieniu nieodpłatnego charakteru Serwisu ogłoszeniowego i celu jego działalności określonego w §2, ust. 5.
 8. Administrator nie jest stroną jakichkolwiek stosunków prawnych nawiązywanych pomiędzy Ogłoszeniodawcami i innymi podmiotami, powstałymi w związku z publikacją Ogłoszenia. Nie dokonuje również żadnych czynności technicznych związanych z realizacją Ogłoszenia.

 

 • 4. WARUNKI ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ
 1. Treść Ogłoszenia musi być zgodna z normami prawnymi, etycznymi, dobrymi obyczajami oraz zasadami współżycia społecznego obowiązującymi w Polsce.
 2. Odpowiedzialność wobec osób trzecich za treść Ogłoszeń ponosi wyłącznie Ogłoszeniodawca.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych Ogłoszeń, w tym za stan przedmiotów, jakość usług, zdolność do wykonania zobowiązań związanych z tą treścią, szkody powstałe wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań związanych z tą treścią.
 4. Zabronione jest umieszczanie jakichkolwiek reklam poprzez podanie nazwy firmy lub adresu internetowego firmy. Adresy takie będą usuwane z treści ogłoszeń.
 5. W treści Ogłoszenia nie może znajdować się nazwa firmy, tylko konkretna oferta.
 6. Dopuszczalne jest zamieszczenie tylko jednego Ogłoszenia, dotyczącego tej samej treści.
 7. Ogłoszeniodawca zobowiązuje się do zamieszczania w treści Ogłoszenia wyłącznie informacji i danych, co do których posiada prawo do korzystania oraz wyraża zgodę na publiczne udostępnianie tych informacji i danych w Serwisie
 8. W przypadku stwierdzenia naruszenia zapisów Regulaminu Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji oraz zastrzega sobie prawo usuwania z Serwisu ogłoszeń lub Profili bez uprzedniego powiadomienia Ogłoszeniodawcy.

 

 

 

 • 5. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
 1. Administratorem danych osobowych jest Powiat Stalowowolski z siedzibą Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli przy ul. Podleśnej 15, tel. 15 643 37 09, powiat@stalowowolski.pl
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: tel. 15 643 36 35, abi@stalowowolski.pl
 3. Cele przetwarzania danych osobowych: publikacja ogłoszenia w serwisie Powiatu Stalowowolskiego na stronie www.stalowowolski.pl
 4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 1. Dane będą przechowywane przez okres publikacji ogłoszenia tj. maksymalnie przez 30 dni lub do momentu wycofania wyrażonej zgody.
 2. Ma Pan/i prawo:
 3. a) dostępu do treści swoich danych,
 4. b) sprostowania swoich danych osobowych,
 5. c) prawo do usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania danych,
 6. d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa tel. 22 531 03 00,
 7. e) prawo do wycofania wyrażonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. Podanie danych jest dobrowolne.

 

 • 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Zamieszczanie Ogłoszeń w Serwisie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. W przypadku zmiany Regulaminu, jego znowelizowana treść zostanie umieszczona na stronie Serwisu. Korzystanie przez Ogłoszeniodawcę z Serwisu po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne jest z ich akceptacją.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie i publikacji, wynikłe z problemów technicznych i organizacji pracy Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli.
 4. Informacje dotyczące Deklaracji dostępności, Polityki prywatności, Polityki dotyczącej cookies i podobnych technologii oraz zasad ochrony danych osobowych są zawarte w odpowiednich zakładkach dostępnych na stronie internetowej www.stalowowolski.pl.